WPG en selectielijst

Beste Zaalberg,

De selectielijst voor gemeenten van 2020 schrijft voor verzuim een bewaartermijn voor t/m de verzuimer de negentienjarige leeftijd bereikt. Hierbij baseert de lijst zich op de Leerplichtwet 1969, art. 3 en 4b. (Zie hieronder voor de excerpten uit de selectielijst.) Inmiddels is de WPG in werking getreden, die schrijft in art. 14 een bewaartermijn van vijf jaar voor. Het standpunt van Ingrado, de vakorganisatie voor leerplicht, is dat een verzuimmelding in beginsel een WPG-gegeven is. Dit zal betekenen dat de bewaartermijn van verzuimen vijf jaar na de eerste verwerking is. In ieder geval zullen de proces-verbalen onder het WPG-regime vallen.

12 Toezien en handhaven

Het vanuit een bevoegdheid, afspraak of overeenkomst inspecteren,

controleren en toezien met als doel te controleren

of personen of partijen voldoen aan geldende afspraken, wet of

regelgeving en het wanneer nodig corrigerend ingrijpen of

opleggen van een sanctie.

Het kan hierbij gaan om landelijke wet- en regelgeving, door

het orgaan vastgestelde regelgeving en om vastgelegde

afspraken.

Het vastgelegde eindresultaat

van het proces

Specifiek Toezicht uitgevoerd

12.1.3 Leerplicht Wet- en regelgeving:

Leerplichtwet

1969, art. 3

en 4b

Vernietigen De procestermijn is samengevoegd

met de bewaartermijn

19 jaar De bewaartermijn loopt vanaf de geboortedatum van de

leerling.

 

12 Toezien en handhaven

Het vanuit een bevoegdheid, afspraak of overeenkomst inspecteren,

controleren en toezien met als doel te controleren

of personen of partijen voldoen aan geldende afspraken, wet of

regelgeving en het wanneer nodig corrigerend ingrijpen of

opleggen van een sanctie.

Het kan hierbij gaan om landelijke wet- en regelgeving, door

het orgaan vastgestelde regelgeving en om vastgelegde

afspraken.

Het vastgelegde eindresultaat

van het proces

Specifiek Toezicht uitgevoerd

12.1.4 Kwalificatieplicht Risicoanalyse Vernietigen 2 jaar Dit termijn geldt na einde van het toezicht.

Antwoord: 

Wij zijn het oneens met het standpunt van de vakorganisatie dat een verzuimmelding in beginsel een gegeven is onder de Wet politiegegevens (Wpg). Een verzuimmelding is in beginsel een gegeven onder de leerplichtwet en bevat persoonsgegevens die in de regel onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen.

Daarmee is rekening gehouden bij het bepalen van de bewaartermijnen die in de Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 worden genoemd.

De Wpg noemt een bewaartermijn van 5 jaar voor politiegegevens die vallen onder de ‘dagelijkse politietaken’. Boetes die een leerplichtambtenaar uitschrijft vallen daaronder.

Gegevens die worden gebruikt om een boete op te stellen vallen onder de Wpg. Dat houdt in dat voor verzuimmeldingen de rare situatie ontstaat dat er 2 bewaartermijnen van toepassing zijn: de bewaartermijn van 19 jaar onder de leerplicht (2 jaar onder de kwalificatieplicht) en de bewaartermijn van 5 jaar onder de Wpg.

Welke bewaartermijn van toepassing is, is dus afhankelijk van wat er met de verzuimmelding wordt gedaan.

Het merendeel van de verzuimmeldingen leiden niet tot een boete en zullen dus niet onder de Wpg vallen. In de regel zal dus de bewaartermijn onder de selectielijst van toepassing zijn.

Het lastige van de Wpg is dat de status van een verzuimmelding kan veranderen, afhankelijk van wat er met die melding gebeurt en dat is iets wat niet van tevoren kan worden ingeregeld.

Als dus een verzuimmelding wordt gebruikt om een boete op te stellen, verandert halverwege de ‘zaak’ zowel de vertrouwelijkheid van de zaak (want Wpg-gegevens dienen extra worden afgeschermd) en de bewaartermijn van de zaak. Dat is eigenlijk niet goed te regelen.

De bewaartermijnen onder de Wpg moeten nog worden opgenomen in de selectielijst. Op dit moment vindt er een evaluatie plaats van de selectielijst. Dat kan leiden tot de conclusie dat de selectielijst moet worden aangepast. Echter, de nieuwe archiefwet (archiefbesluit) gaat nieuwe regels bevatten over het opstellen en eventueel aanpassen van een selectielijst. Waarschijnlijk zal de VNG wachten met het aanpassen van de selectielijst tot de nieuwe archiefwet in werking is getreden.

Dat heeft echter geen invloed op welke bewaartermijn die u moet toepassen: U dient de Wpg bewaartermijn die in de wet vermeld staat (vanaf 01-06-2019) toe te passen.

Terug naar overzicht