Algemene voorwaarden VHIC BV.

Algemene voorwaarden VHIC BV.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VHIC.BV en opdrachtgever.
Voor de VHIC Faculty BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen VHIC [Van Heijst Information Consulting] BV (hierna: VHIC) en opdrachtgever.

1.2
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door VHIC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VHIC en opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1
Aanbiedingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan, en zijn steeds vrijblijvend, tenzij in het schriftelijk aanbod anders is aangegeven.

2.2
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die ons door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 3 – Opdrachtuitvoering

3.1
De werkzaamheden van VHIC zijn te onderscheiden in advies- en/of interimopdrachten, die het karakter van een inspanningsverplichting hebben en uitvoeringsopdrachten, die een bepaald resultaat beogen. Dit onderscheid komt tot uitdrukking in de door VHIC gebrachte offerte.

3.2
VHIC zal de opdrachten verrichten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.3
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn om de opdracht goed (en zoveel mogelijk volgens tijdschema) uit te voeren, tijdig aan VHIC ter beschikking (zullen) worden gesteld.

3.4
Dit geldt eveneens voor de beschikbaarheid van de medewerkers uit de organisatie van opdrachtgever die bij de werkzaamheden van VHIC betrokken zullen zijn.

3.5
Op verzoek van VHIC zal opdrachtgever VHIC gedurende de looptijd van de opdracht kosteloos een werkruimte ter beschikking stellen.

Artikel 4 – Personeel

4.1
VHIC zal op verzoek van opdrachtgever een curriculum vitae overleggen van de voor een opdracht in te zetten medewerkers.

4.2
VHIC kan na overleg met opdrachtgever, de samenstelling van het opdrachtteam wijzigen, indien VHIC meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het opdrachtteam niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

4.3
Geen van partijen mag, tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van de wederpartij dat bij de uitvoering van de opdracht betrokken is of is geweest in dienst nemen, noch met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 5 – Inschakeling van derden bij de uitvoering van de opdracht

5.1
Het staat VHIC vrij om voor (specifieke onderdelen van) de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. VHIC blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de opdracht.

Artikel 6 – Wijziging en meerwerk

6.1
Indien VHIC op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden door opdrachtgever aan VHIC worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van VHIC. VHIC is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2
Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kan worden beïnvloed.

6.3
Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal VHIC de opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

Artikel 7 – Tarieven en kosten

7.1
Tenzij in de offerte anders is vermeld zijn de tarieven van VHIC exclusief omzetbelasting (BTW) en andere tarieven welke van overheidswege worden opgelegd, maar inclusief reis- en verblijfskosten, echter met uitzondering van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde materiaalkosten).

7.2
VHIC is gerechtigd de overeengekomen tarieven en kosten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever te wijzigen voor prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na het sluiten van deze overeenkomst ligt.

7.3
Indien de tarieven, prijzen en kosten stijgen door een stijging van lonen en kosten, heeft opdrachtgever het recht om, in overleg met VHIC, de samenstelling van het opdrachtteam te wijzigen, zodanig dat de tarieven, prijzen en kosten in de praktijk gelijk blijven. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na schriftelijke kennisgeving door VHIC aan te geven of hij van dit recht gebruik wil maken.

7.4
VHIC behoudt zich het recht voor de tarieven per 1 januari van een nieuw kalenderjaar te verhogen.

7.5
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zal VHIC tegen het einde van iedere kalendermaand of in het begin van de daarop volgende kalendermaand aan opdrachtgever een declaratie sturen voor de gedurende die c.q. de voorafgaande maand verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 8 – Betaling

8.1
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door VHIC aangegeven wijze.

8.2
Cliënt wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd, indien hij daar tegen niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk heeft geprotesteerd.

8.3
Na de in lid 1 bedoelde vervaldag is opdrachtgever de wettelijke rente over het te betalen bedrag verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

8.4
Bovendien komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

8.5
Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.

8.6
VHIC behoudt zich het recht voor een voorschotbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling bij aflevering van opdrachtgever te verlangen.

8.7
Indien opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit hoofde van de opdracht niet nakomt, heeft VHIC het recht de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

8.8
Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

Artikel 9 – Duur en afsluiting van de opdracht

9.1
De duur van een opdracht wordt in de offerte aangegeven door middel van data en/of tijdsperioden. De tijdsduur van een opdracht kan behalve door de inspanningen van VHIC worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die VHIC verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. VHIC kan dan ook niet tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

9.2
Substantiële afwijkingen in de doorlooptijd van een opdracht worden aan opdrachtgever voorgelegd en behoeven zijn goedkeuring.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1
De door VHIC tijdens een opdracht gebruikte methoden, technieken en hulpmiddelen, waaronder software, evenals door VHIC ontwikkelde werkmethoden, producten en hulpmiddelen zijn en blijven eigendom van VHIC

10.2
Opdrachtgever heeft schriftelijke toestemming van VHIC nodig voor een ander gebruik dan in het kader van de opdracht is overeengekomen.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

11.1
VHIC zal ten aanzien van de aan hem bij de uitvoering van de opdracht bekend geworden informatie en gegevens betreffende (de organisatie van) opdrachtgever, die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van VHIC kan worden gevraagd.

11.2
Opdrachtgever zal zonder toestemming van VHIC aan derden geen mededeling doen over de aanpak van VHIC, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Deze bepaling mag geen belemmering vormen voor het in wet- en regelgeving bepaalde omtrent openbaarheid van bestuur, waar een organisatie zich aan dient te conformeren.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1
VHIC is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door VHIC van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

12.2
De aansprakelijkheid van VHIC uit welke hoofde dan ook wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die VHIC voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen (excl. BTW).

12.3
Buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op VHIC geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Dit geldt met name de gevolgen van advisering, van personele advisering en detacheringsopdrachten of interim opdrachten

12.4
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, de schade schriftelijk en onderbouwd bij VHIC heeft gemeld.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1
Tenzij partijen anders overeenkomen, kan de overeenkomst uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij.

13.2
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan VHIC de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan cliënt geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. VHIC zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding kunnen worden gedwongen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1
De overeenkomsten tussen VHIC en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder depotnummer 22055189 en kunnen worden aangehaald als ‘Algemene voorwaarden VHIC’ VHIC is ingeschreven bij dezelfde Kamer van Koophandel onder dossiernummer 22055189. Zij gaan in per 9 augustus 2006.