Algemene voorwaarden VHIC Faculty

Algemene voorwaarden VHIC Faculty

Op onze opleidingen zijn de algemene voorwaarden voor particulier onderwijs en opleidingen van de NRTO van toepassing. Deze zijn te vinden op https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/.

Conform artikel 2 – toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de NRTO – heeft de VHIC Faculty het recht om aanvullende voorwaarden te hanteren onverlet, indien en voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze algemene voorwaarden afwijken. Vanuit dit recht gelden op sommige punten aanvullende voorwaarden voor de opleidingen van de VHIC Faculty.

Deze aanvullende voorwaarden vindt u hieronder:

Addendum artikel 1 – definities

In deze aanvullende algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. VHIC Faculty B.V. (handelsnaam VHIC Faculty) gevestigd aan de Einsteinlaan 26a, 2289 CC Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 22055190.
 2. Cursus/Leergang: vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent en cursist.
  Hieronder afgekort tot cursus.
 3. Cursist: een persoon die zich heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus of leergang aan de VHIC Faculty.
 4. Evenement: een studie (mid)dag, productpresentatie of congres georganiseerd door de VHIC Faculty.

Addendum artikel 2 toepasselijkheid

Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten tussen VHIC Faculty en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, leergangen en evenementen.

Addendum artikel 4 overeenkomst

De overeenkomst tussen VHIC Faculty en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via de website. Zodra de inschrijving definitief is, ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus.

Door digitale verzending van het inschrijfformulier aan VHIC Faculty stemt de cursist in met deze algemene voorwaarden en met de verzorging van de cursus door VHIC Faculty.

Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving.

De inschrijving wordt definitief:

 • wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de cursus door te laten gaan;
 • wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus;
 • na een intakegesprek met de studieadviseur, indien noodzakelijk.

De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.

De voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is of op de lijst geplaatst worden voor dezelfde cursus op een ander moment in het jaar. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.

Addendum artikel 5 annulering

Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist VHIC Faculty schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:

 • de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt;
 • de cursus doorgang vindt;
 • maximaal een jaar na datum.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient u dit voor aanvang van de lessen schriftelijk door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Addendum artikel 7 prijswijzigingen

De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro’s en vrijgesteld van BTW. De prijzen zoals VHIC Faculty deze in haar informatiemateriaal of op haar website kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden.


Naast de bovenstaande aanvullingen op artikelen uit de algemene voorwaarden van de NRTO zijn er nog een aantal specifieke voorwaarden die gelden voor VHIC Faculty.

 

Artikel 19 – Uitvoering cursussen

19.1
VHIC Faculty verzorgt de cursus zoals deze op de website of in de studiegids omschreven is. Wijzigingen zijn hierbij voorbehouden.

19.2
Inhalen/uitstellen van lessen: de cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd. Verzuimde lessen kunnen in overleg met VHIC Faculty kosteloos worden ingehaald in andere groepen, voor zover daartoe bij andere cursusgroepen ruimte kan worden geboden. De cursist heeft het recht om de les(sen) in te halen vanaf het moment dat het verzuim bij VHIC Faculty kenbaar is gemaakt.

19.3
Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is een les te verzorgen zal VHIC Faculty vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist recht op vergoeding van eventueel gemaakte reiskosten.

19.4
Annulering van cursussen door VHIC Faculty: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is VHIC Faculty gerechtigd om de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat heeft de cursist recht op kosteloze terugbetaling van wat hij of zij al heeft betaald. De VHIC Faculty betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na ontbinding terug. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden. De VHIC Faculty stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van eventuele geleden schade. VHIC Faculty zal de cursist een aanbod doen voor het volgen van dezelfde cursus op een andere locatie/tijdstip, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 20 Evenementen

20.1
Op evenementen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden de hieronder genoemde artikelen:

20.2
Indien een cursist zich voor een evenement heeft aangemeld gelden dezelfde regels met betrekking tot de betaalplicht als onder artikel 10 en 11 zijn omschreven.

20.3
Het is mogelijk na aanmelding voor een betaald evenement voorafgaand aan het evenement nog te annuleren. Zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden in artikel 5 van de NRTO algemene voorwaarden.
Indien een evenement gratis is, zullen bij annulering binnen 7 dagen de gemaakte kosten naar redelijkheid in rekening worden gebracht.

20.4
Annuleren kan alleen schriftelijk via brief of email (niet telefonisch). Na annulering wordt een bevestiging van de annulering verzonden met daarbij de eventuele financiële regeling.

20.5
Het is mogelijk de reservering over te zetten op een andere naam (collega of relatie): dit dient schriftelijk te worden doorgegeven. De betaalplicht blijft onverhinderd van kracht.

20.6 
Indien de cursist niet aanwezig is op het evenement en er geen schriftelijke afzegging is ontvangen, dient de cursist het gehele bedrag te voldoen cg. heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling.

Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 6 januari 2023.