Archiveren amendementen

Beste Zaalberg,

Voor een gemeenteraad en griffie vraag.
Amendementen die zijn verworpen worden gearchiveerd. Amendementen die worden aangehouden komen in een latere vergadering terug en worden later gearchiveerd.

Maar hoe zit het met amendementen die worden ingetrokken?

Antwoord: 

Een amendement is een voorstel van één of meerdere raadsleden tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals dat door het college van B&W aan de raad wordt voorgelegd of van een initiatiefvoorstel. Daarmee hoort het amendement inhoudelijk bij de behandeling van het raadsvoorstel. Het is het sluitstuk van het inhoudelijke debat over dat voorstel.

Ook een amendement dat voor de besluitvorming wordt ingetrokken door de indiener(s) maakt onderdeel uit van de behandeling van het raadsvoorstel. Op grond van specifiek resultaat 19.1.6 van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2022 is deze informatie blijvend te bewaren.

 

Terug naar overzicht