Nieuwe archiefwet

Beste Zaalberg,

De consultatie versie van de nieuwe archiefwet (https://www.internetconsultatie.nl/archiefwet) is voor mij niet geheel duidelijk t.a.v. de verplichting tot benoemen archivaris voor overheidsorganisaties. In par. 4.10 (p 41) wordt gesteld “De benoeming en aanstelling van een archivaris door provincie,
gemeente of waterschap is voortaan verplicht. “. Hierbij wordt de bepaling dus beperkt tot provincie, gemeente of waterschap.
In de toelichting bij de consultatie versie wordt daarentegen in hfdstk 5, onder ‘Hoe het wordt’, vermeld: “De aanwijzing van een archivaris door
het decentrale bestuur is verplicht.” Hierbij wordt de toepassing niet beperkt tot gemeente, waterschap of provincie. Indien u zelf het antwoord niet kunt geven, kunt u mij dan doorverwijzen naar de juiste instantie hiervoor?

Antwoord:

Conform het Besluit aanwijzing overheidsorganen waarvan archiefbescheiden dienen te worden bewaard […] waarin deze overheidsorganen gevestigd zijn of zijn geweest (https://wetten.overheid.nl/BWBR0012449) zijn op dit moment de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden aangewezen aan archiefbewaarplaats voor wat betreft rijkstaken van de Universiteiten. De Rijksarchivaris van het RHCL is dus tot nu toe de archivaris van de Universiteit van Maastricht en haar voorgangers.
In de nieuwe Archiefwet vervallen de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincies en gaat deze taak naar het Nationaal Archief.
Wat dit betekent voor de rol van de RHCL is nog onduidelijk. Het is dus nog onduidelijk of u het RHCL officieel moet aanwijzen als archivaris of dat dit ook automatisch wordt overgedragen aan het Nationaal Archief. Ik adviseer u dan ook om contact op te nemen met het RHCL zodat zij u op de hoogte kunnen houden van deze ontwikkelingen.

Terug naar overzicht