Wat is de juiste bewaartermijn rondom de WSNP?

Beste Zaalberg,
Wij zijn een gemeenschappelijke regeling en hebben binnen onze dienst 2 bewindvoerders die de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen) uitvoeren. Nu staat er in de selectielijst dat bij de schuldregeling de termijn van vernietiging 5 jaar na beëindiging is.

De bewindvoerders vallen terug op de volgende regeling:

“3.17 Bewaartermijn (A) De organisatie neemt na de beëindiging van een Wsnp-dossier de wettelijke bewaartermijn van minimaal zeven jaar in acht conform artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en artikel 8 van de Douanewet voor zowel het papieren als het digitale dossier.”

Wat is leidend?


Antwoord
De door uw bewindvoerders aangehaalde bewaartermijn is afkomstig uit de (vervallen) Kwaliteitsnormen bewindvoerdersorganisaties WSNP II (geldend van 1-12-2013 t/m 31-12-2105).

De in de (actuele) selectielijst opgenomen bewaartermijn is gebaseerd op de bij de selectielijst behorende risicoanalyse.

In beginsel moet u uitgaan van de bewaartermijn uit de selectielijst. Uw gemeenschappelijke regeling heeft zich immers geconformeerd aan deze selectielijst. Daarbij is de selectielijst gebaseerd op in geldende wet- en regelgeving opgenomen bewaartermijnen en genoemde risicoanalyse. U kunt zo nodig, in overleg met uw bewindvoerders, afwijken van de bewaartermijn uit de selectielijst indien hier noodzaak toe is of goede redenen voor zijn. In dit geval zien wij deze noodzaak niet, omdat de aangehaalde bewaartermijn onderdeel is van een vervallen kwaliteitsnormering.

Terug naar overzicht