Bewaartermijn gespreksverslagen studentpsychologen

Beste Zaalberg,

Vallen gespreksverslagen van studentpsychologen onder proces 57 van de nieuwe Selectielijst Universiteiten en UMCs of onder proces 80? Zijn de psychologen volgens wetgeving, als zorgprofessionals, verplicht deze verslagen 20 jaar te bewaren als patiëntendossier?

De psychologen zelf vinden dat zij zorgprofessionals zijn en het dus officieel een patiëntendossier betreft. Vanuit de AVG bekijken wij het als DIV tegen de achtergrond van doelbinding: het wordt niet langer bewaard dan het doel waarvoor het opgesteld is. Het doel is de begeleiding van studenten.

Antwoord:

Het antwoord op deze vraag zit in de definitie van wat een ‘overeenkomst inzake geneeskundige behandeling’ betekent.
In lid 2 artikel 446 van het burgerlijk wetboek 7 (https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7&afdeling=5&artikel=446&z=2021-05-01&g=2021-05-01) staat:

2 Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:

a. alle verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen – rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen;

b. andere dan de onder a bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die worden verricht door een arts of tandarts in die hoedanigheid.

Van belang is dus of de handelingen van een studentenpsycholoog onder deze handelingen vallen. De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zegt dat dit inderdaad geldt voor psychologen en dus ook voor studentenpsychologen.
Daarmee is BW7 ook voor hun van toepassing. Daarom is proces 80 op hun dossiers van toepassing:
V 20 jaar na laatste behandeling of overlijden of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit (art. 454 van BW 7)

De AVG heeft geen invloed op deze bewaartermijn omdat het een wettelijk vastgestelde bewaartermijn betreft, al geeft de AVG een betrokkene wel de mogelijkheid om een verwijderingsverzoek in te dienen. Daar dient de universiteit in die gevallen gehoor aan te geven.

 

Terug naar overzicht