Verzoek tot gegevenswissing

Beste Zaalberg,

Op grond van artikel 7.3.9. van de Jeugdwet is er een verzoek tot vernietiging van gegevens bij ons ingediend. Volgens de selectielijst zouden de betreffende documenten 20 jaar bewaard moeten blijven. Bij deze categorie (8.1.2) wordt als toelichting gegeven het tweede lid van dat artikel :
– zoveel langer als redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige uitvoering van hun taken op grond van deze wet noodzakelijk is. Vernietigen binnen drie maanden na ontvangst van een strekkend verzoek van de betrokkene, mits geen aanmerkelijk belang van een derde of wetgeving zich daartegen verzet-
Mijn vraag is, is de Archiefwet een wet zoals bedoeld in dit tweede lid van artikel 7.3.9? Of is het juist het idee dat in geval van een verzoek obv dit artikel 7.3.9 er wel voortijdig vernietigd moet worden?

Antwoord:

Aan een verzoek tot vernietiging van gegevens, zoals opgenomen in de Jeugdwet, moet in beginsel tegemoet gekomen worden. Dit geldt niet “voor zover het verzoek gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.”
De gemeentelijke selectielijst is volgend, ondergeschikt aan specifieke wet- en regelgeving. Dit betekent dat tot vernietiging moet worden overgegaan tenzij “redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.”

Terug naar overzicht