Bewaartermijn streekplan 2006

Beste Zaalberg,

Wij hebben als gemeente een zienswijze ingediend bij de terinzagelegging van het Streekplan Overijssel 2006. Deze zienswijzen zijn overgenomen in het vastgestelde streekplan. Later zijn door de provincie Omgevingsvisies ontwikkeld waar het streekplan integraal onderdeel van is.
In de huidige inventarislijst staat het Streekplan Overijssel 2006 op een vernietigingstermijn van 20 jaar.
Als ik in de VNG Select-tool (1996e.v.) kijk kom ik uit bij 3.1.8 Structuurvisie met waardering ‘Bewaren’..
Is mijn conclusie tot de waardering “Bewaren” juist?

Antwoord:

De Selectielijsten van 2017 en 2020 gaan uit van de processen die een gemeente uitvoert. U dient resultaat 3.1.8 van de Selectielijst 2020 te interpreteren als het opstellen van een structuurvisie door de gemeente.
Een streekplan wordt door de Provincie opgesteld. Dat geeft al aan dat 3.1.8 niet correct is.
Een streekplan wordt aan een gemeente voorgelegd tijdens de voorbereiding zodat een gemeente een zienswijze kan indienen. Dit wordt in de Selectielijst 2020 gezien als een bijzondere vorm van ‘Adviseren’ door de gemeente. U moet daarom kijken naar resultaat 21.1 (V 5 jaar).

Het Streekplan 2006 valt echter niet onder de Selectielijst 2020. U dient te kijken naar de selectielijst die in 2006 geldende was, oftewel de selectielijst 1996. In de selectielijst 1996 valt het streekplan onder categorie 2.4 Regelgeving door derden:

Regels (circulaires, aanschrijvingen, richtlijnen en dergelijke), door andere organen gesteld, in geval van:
– vervallen na vervallen
– geen betekenis voor plaatselijk gebruik 1 jaar
Voorschriften/richtlijnen die deel uitmaken van en van belang zijn voor de plaatselijke kennis van een (te bewaren) zaak waarop zij van toepassing waren B

In uw geval moet het Streekplan dus gewaardeerd worden als na vervallen. Uw gemeente heeft destijds gekozen voor een praktische oplossing door de bewaartermijn op 20 jaar te zetten in de verwachting dat na 20 jaar er een nieuw Streekplan zou zijn. Op zich geen onlogische keuze.
Het feit dat uw gemeente een zienswijze heeft ingediend veranderd daar niet zoveel aan. Tenzij u deze zienswijze als ‘bijzonder’ markeert. In dat geval kunt u het dossier beschouwen als een uitzondering op de vernietiging en permanent bewaren. U dient zicht echter wel te bedenken dat ook de Provincie uw zienswijze permanent zal bewaren. Het is dus niet perse nodig uw zienswijze permanent te bewaren.

Terug naar overzicht