Bewaartermijn Besluit lozen buiten inrichtingen

Beste Zaalberg,

Kunt u mij vertellen hoe hoe lang een melding Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) bewaard moet worden. Het gaat hier om het aanleggen van twee gesloten bodemenergiesystemen.

 

Antwoord:

Vergunningen c.q. meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen kunnen vallen onder verschillende wetten:

  • Melding van systemen bij bedrijven gaat met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit
  • Afhankelijk van de grootte en de locatie van het systeem is naast de melding ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig
  • De Provinciale Milieuverordening (PMV) geeft soms een vrijstelling van de watervergunning voor grondwateronttrekkingen kleiner dan 10 kubieke meter per uur. In dat geval is wel een melding in het kader van het Waterbesluit nodig
  • Voor systemen bij individuele woningen van particulieren is dat een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor geen van de 4 opties zijn specifieke wettelijke bewaartermijnen bekend. In het geval van een omgevingsvergunning wordt verwezen naar 11.1.6 en wordt het beschouwd als een omgevingsvergunning met de activiteit ‘Milieu’.

Bij de opstelling van de selectielijst 2020 werd al geconstateerd dat de selectielijst 2017 geen bewaartermijn had voor de meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen. Daarom is toen resultaat 11.1.17 (Bewaren) toegevoegd. De bewaartermijn ‘Bewaren’ is toen gekozen omdat dit soort systemen nog relatief nieuw zijn en nog onbekend is wat het risico voor o.a. de bodem en het milieu is van deze systemen op de lange termijn (b.v. in het geval ze gaan lekken). Vanwege het niet kunnen berekenen van het risico onder de risicoanalyse is er daarom door de Adviescommissie Archieven besloten om voor permanente bewaring te kiezen op basis van de trendanalyse (de systeemanalyse als grondslag in de selectielijst, geeft geen mogelijkheid om informatie over de bodem permanent te bewaren). Voor de meldingen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen verwijzen we dus naar 11.1.17.

 

Terug naar overzicht