Schriftelijke vraag aan college

Beste Zaalberg,

Onder welk zaaktype valt “schriftelijke vraag aan college” en wat is de grondslag voor selectie?

Antwoord: 

Op uw vraag bestaan zijn drie mogelijkheden:

B1145 Vraag Reglement van Orde V1 jaar onder 6.1.3

Dit werkproces betreft het behandelen van een vraag die op basis van het Reglement van Orde is gesteld. Een raadslid dient een schriftelijke vraag aan het college of de burgemeester bij de griffier in te dienen en deze versstuurt de vraag zo snel mogelijk onder de overige raadsleden, het college of de burgemeester. De vraag kan mondeling of schriftelijke worden beantwoord. De mondelinge beantwoording zal, indien de vraag binnen een bepaalde termijn voor aanvang van de raadsvergadering is ingediend, in de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvinden. Een schriftelijk antwoord zal door de griffier worden verspreid. Wanneer het college of de burgemeester niet tijdig de vraag kunnen beantwoorden, dienen zij gemotiveerd aan te geven binnen welke termijn zij de vraag wel kunnen beantwoorden.

B1150 Vraag van raadslid 1 jaar 6.1.3

Dit werkproces betreft het behandelen van een vraag van een raadslid. Het gaat hierbij om een schriftelijke vraag die een raadslid individueel aan het college kan stellen via de Raadsgriffie met het doel opheldering te krijgen over een bepaald onderwerp. Het college heeft voor het beantwoorden van deze vragen een langere termijn dan voor de vragen die op basis van het Reglement van Orde worden gesteld; zie daarvoor werkproces B1145 ‘Vraag Reglement van Orde’.

B1146 Brief aan gemeenteraad(slid) V5 jaar onder 19.1

Dit werkproces betreft het behandelen van een brief gericht aan de gemeenteraad of een van haar leden. De brieven die aan de raad als geheel zijn gericht worden op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken voor de raadsvergadering geplaatst en tijdens de vergadering behandeld. Op voorstel van het presidium of de griffier stelt de raad de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

We gaan er daarbij vanuit dat de gemeente zelf kan bepalen welke vragen zo interessant zijn dat ze voor permanente bewaring in aanmerking komen.

 

 

Terug naar overzicht