Redactie VIND-IM publiceert inventarisatie Wet open overheid binnen Model-DSP

Afgelopen dinsdag keurde de Eerste Kamer de Wet open overheid goed.[i] Deze wet moet ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om als burger informatie van de overheid te vinden. De goedkeuring door het merendeel van de senatoren is een afsluiting van een meer dan tien jaar durend proces om de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door het parlement te krijgen. De wet zal binnenkort worden gepubliceerd in het staatsblad en zal vervolgens per 1 mei 2022 in werking treden.

Inventariseren is monnikenwerk

Om te voldoen aan de verplichting tot openbaarmaking uit de Wet open overheid moeten overheidsorganisaties proces voor proces, document voor document gaan inventariseren op welke processen en documenten deze plicht betrekking heeft. Een inventarisatie die veel tijd (en geld) kost, maar die voor klanten van VIND-IM voor gemeenten uit handen wordt genomen. De redactie van het Model-DSP is al langere tijd achter de schermen bezig met de gevolgen van de Woo en hoe zij abonnees kunnen ontzorgen door het toevoegen van additionele metadata.

Blauwdruk op document-niveau

Er zijn in de afgelopen tijd verschillende handreikingen verschenen over de Woo (onder andere van de VNG), maar er is nog nergens concreet aangegeven hoe de verplichting tot actieve openbaarmaking uit de Woo er op documenttype-niveau uit zal zien. Tot nu. Onze redactie heeft, voor abonnees van VIND-IM, een uitgebreide inventarisatie gemaakt met een verantwoording waarin zij toelichten hoe zij de Bekendmakingswet en de Wet open overheid in het gemeentelijk Model-DSP gaan verwerken. Hiermee ligt er in feite een blauwdruk voor de implementatie van de Woo voor gemeentelijke organisaties op document-niveau. Hiermee wordt de gehele inventarisatie uit handen genomen.

Naast de verplichte openbaarmaking op grond van de Woo via PLOOI zijn er meer soorten publicaties die overheidsorganen moeten doen, die onderlinge relaties met elkaar hebben. Daarom start het artikel met een beschrijving van de publicaties die decentrale overheden overheden in hun elektronische publicatieblad en in de decentrale regelingenbank doen met behulp van de voorziening DROP (op grond van de Bekendmakingswet) en met behulp van de LVBB (op grond van de Omgevingswet). Ook wordt de Verkeersbesluitenapplicatie meegenomen. Het eerste deel van het artikel maakt hiermee inzichtelijk wat via welke voorzieningen zal worden gepubliceerd en hoe die zich tot elkaar verhouden. In het tweede deel van het artikel beschrijven we hoe dit zal worden opgenomen in het Model-DSP op zowel werkproces-niveau als op documenttype-niveau.

VIND-IM als basis van uw informatiehuishouding

Met de aanstaande inwerkingtreding van de Woo wordt de noodzaak tot het goed op orde hebben van de eigen informatiehuishouding nogmaals onderstreept. VIND-Informatiemanagement waarvan het Model-DSP de inhoudelijke invulling vormt, is daarmee onmisbaar om goed overzicht te houden op die informatiehuishouding. Abonnees van VIND-IM kunnen de inventarisatie en de verantwoording vinden op de startpagina van de i-Navigator.

[i] Eerste Kamer keurt wet goed die overheid iets opener maakt – Binnenlands Bestuur

Terug naar overzicht